Prune Docker

 · 11 mins read

Prune Docker

In-trô

Hellu ae, lại là tôi chòi lên để xàm với mọi người đây … Đừng đạp tôi xuống nhé 😅 😅. Tiếp nối chuỗi ngày “rảnh”, mình sẽ giới thiệu cho anh em 1 chiếc tool nho nhỏ mình mới làm với python.

Chả là dạo này mình phải build docker cho khá là nhiều app, mà mỗi một lần build thì hay bị vướng vài lỗi linh tinh nên hay phải build lại. Cứ mỗi lần như vậy thì máy mình có khá là nhiều images “rác” có tag là <none>, trông nó kiểu như này:

Cái ảnh này là mình xoá bớt đi rồi… Đó, nhìn khá là rối mắt và ức chế, nên mình có viết ra 1 cái tool để xoá cái đống này đi. Ok, sau đây mình sẽ code và demo thử cho anh em cùng xem.

Demo

Source code của cái tool mình để trên github cho anh em tiện theo dõi. (Cho mình xin 1 ⭐ nếu anh em thấy hay nha, chỉ cần 1 cái thôi 😁 😁 😁).

Cùng phân tích chút nhé. Để có thể xoá đi các images bị untagg, đầu tiên phải xét xem có những images nào, mình dùng cách thông thường là command để check trên terminal:

➜ ~ docker images
REPOSITORY                                    TAG              IMAGE ID    CREATED    SIZE
ductn4/pharma-server-dev                             latest            b3bcb3f3d042  2 days ago   288MB
ductn4/pharma-server-test                             latest            b279bfa64352  2 days ago   288MB
<none>                                      <none>            73a0a0737bec  2 days ago   288MB
<none>                                      <none>            c9cdb14b3543  3 days ago   75.4MB

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng command docker rmi -f [IMAGE ID] để xoá đi các images có tag là <none>. Nhưng đó là trong trường hợp số lượng ít, còn khi mà anh em phải build nhiều mà chưa kịp xoá sẽ tràn ra rất nhiều, xoá tay như thế sẽ rất mệt 😰, nên mình đã viết nhanh 1 cái tool để giúp xoá cho nhanh :V.

Ở đây, mình sử dụng module subprocess, module này sẽ giúp tạo ra những process mới và thực thi các command, anh em có thể đọc thêm trên docs của python ở đây. Ok, như ở trên mình có sử dụng 2 commands là docker imagesdocker rmi để tương test, bây giờ mình sẽ dùng module subprocess để gọi ra 2 command trên.

Anh em mở Interpreter của thằng python lên test nhé 😁. Test in “Hello World”:

➜ ~ python3
Python 3.9.7 (default, Oct 13 2021, 06:44:56)
[Clang 12.0.0 (clang-1200.0.32.29)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import subprocess
>>> subprocess.check_output(['echo', 'Hello world !!!'])
b'Hello world !!!\n'

Test command docker images:

➜ ~ python3
Python 3.9.7 (default, Oct 13 2021, 06:44:56)
[Clang 12.0.0 (clang-1200.0.32.29)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import subprocess
>>> s = subprocess.check_output(['docker', 'images'])
>>> s
b'REPOSITORY                                    TAG              IMAGE ID    CREATED    SIZE\nductn4/pharma-server-dev                             latest            b3bcb3f3d042  2 days ago   288MB\nductn4/pharma-server-test                             latest            b279bfa64352  2 days ago   288MB\nductn4/pharma-server                               latest            73a0a0737bec  2 days ago   288MB\ndev/django-prometheus-demo                            latest            c9cdb14b3543  3 days ago   75.4MB\nductn4/node                                    15-alpine           263ef415ed2e  5 days ago   118MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083               web-ecom-latest        b751e9a2e8a0  5 days ago   552MB\nweb-ecom-dev                                   latest            b5a529e54884  7 days ago   850MB\nprom/prometheus                                  latest            c10e9cbf22cd  7 days ago   194MB\nweb-ecom-test                                   latest            04d007b17e2b  8 days ago   2.18GB\nductn4/pm2                                    16-alpine           e6d2f5ea8099  10 days ago  158MB\nnpb-test2                                     latest            41d0ee7411fa  11 days ago  173MB\nductn4/pm2                                    15-alpine           efd577a4ff6b  12 days ago  156MB\nductn4/pm2                                    latest            efd577a4ff6b  12 days ago  156MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/web-dashboard-latest    latest            1716ae765ee6  12 days ago  188MB\nnpb-test                                     latest            9452f53960ae  12 days ago  170MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/vinivialive-social-latest  latest            1b7a0cf5fdd9  2 weeks ago  446MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083               vinivialive-social-latest   746313c3b4c6  2 weeks ago  446MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083               vinivialive-shopping-latest  723c040bdc31  2 weeks ago  446MB\nductn4/mewcloud                                  latest            ee9db83b0320  2 weeks ago  164MB\nvinso-test                                    latest            51c81d264b8d  3 weeks ago  446MB\nmongo                                       5.0.3             fefd78e9381a  4 weeks ago  699MB\nkeymetrics/pm2                                  15-alpine           27a106a2a474  5 months ago  148MB\ngcr.io/k8s-minikube/kicbase                            v0.0.22            bcd131522525  6 months ago  1.09GB\nnode                                       15-alpine           75631da67663  7 months ago  112MB\npostgres                                     11.5-alpine          da01ecfbabe1  2 years ago  71.8MB\n'

Hình như hơi dài… Tiếp theo, mình sẽ truyền thêm arg encoding='ascii' vào:

Output ```bash >>> s = subprocess.check_output(['docker', 'images'], encoding='ascii') >>> s 'REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE\nductn4/pharma-server-dev latest b3bcb3f3d042 2 days ago 288MB\nductn4/pharma-server-test latest b279bfa64352 2 days ago 288MB\nductn4/pharma-server latest 73a0a0737bec 2 days ago 288MB\ndev/django-prometheus-demo latest c9cdb14b3543 3 days ago 75.4MB\nductn4/node 15-alpine 263ef415ed2e 5 days ago 118MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083 web-ecom-latest b751e9a2e8a0 5 days ago 552MB\nweb-ecom-dev latest b5a529e54884 7 days ago 850MB\nprom/prometheus latest c10e9cbf22cd 7 days ago 194MB\nweb-ecom-test latest 04d007b17e2b 8 days ago 2.18GB\nductn4/pm2 16-alpine e6d2f5ea8099 10 days ago 158MB\nnpb-test2 latest 41d0ee7411fa 11 days ago 173MB\nductn4/pm2 15-alpine efd577a4ff6b 12 days ago 156MB\nductn4/pm2 latest efd577a4ff6b 12 days ago 156MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/web-dashboard-latest latest 1716ae765ee6 12 days ago 188MB\nnpb-test latest 9452f53960ae 12 days ago 170MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/vinivialive-social-latest latest 1b7a0cf5fdd9 2 weeks ago 446MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083 vinivialive-social-latest 746313c3b4c6 2 weeks ago 446MB\n071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083 vinivialive-shopping-latest 723c040bdc31 2 weeks ago 446MB\nductn4/mewcloud latest ee9db83b0320 2 weeks ago 164MB\nvinso-test latest 51c81d264b8d 3 weeks ago 446MB\nmongo 5.0.3 fefd78e9381a 4 weeks ago 699MB\nkeymetrics/pm2 15-alpine 27a106a2a474 5 months ago 148MB\ngcr.io/k8s-minikube/kicbase v0.0.22 bcd131522525 6 months ago 1.09GB\nnode 15-alpine 75631da67663 7 months ago 112MB\npostgres 11.5-alpine da01ecfbabe1 2 years ago 71.8MB\n' ```

Anh em thấy kết quả của command trên sẽ trả ra các trường thông tin tương ứng của images như sau ['REPOSITORY', 'TAG', 'IMAGE ID', 'CREATED', 'SIZE']. Tiếp theo, mình sẽ đưa phần output này vào array:

output = [
  [i.strip() for i in line.split(' ') if i.strip()]
  for line in subprocess.check_output(
    ['docker', 'images'],
    encoding='ascii'
  ).splitlines()
]

Và trông nó sẽ như này:

Output ```bash [['REPOSITORY', 'TAG', 'IMAGE ID', 'CREATED', 'SIZE'], ['ductn4/pharma-server-dev', 'latest', 'b3bcb3f3d042', '2 days ago', '288MB'], ['ductn4/pharma-server-test', 'latest', 'b279bfa64352', '2 days ago', '288MB'], ['ductn4/pharma-server', 'latest', '73a0a0737bec', '2 days ago', '288MB'], ['dev/django-prometheus-demo', 'latest', 'c9cdb14b3543', '3 days ago', '75.4MB'], ['ductn4/node', '15-alpine', '263ef415ed2e', '5 days ago', '118MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', 'web-ecom-latest', 'b751e9a2e8a0', '5 days ago', '552MB'], ['web-ecom-dev', 'latest', 'b5a529e54884', '7 days ago', '850MB'], ['prom/prometheus', 'latest', 'c10e9cbf22cd', '7 days ago', '194MB'], ['web-ecom-test', 'latest', '04d007b17e2b', '8 days ago', '2.18GB'], ['ductn4/pm2', '16-alpine', 'e6d2f5ea8099', '10 days ago', '158MB'], ['npb-test2', 'latest', '41d0ee7411fa', '11 days ago', '173MB'], ['ductn4/pm2', '15-alpine', 'efd577a4ff6b', '12 days ago', '156MB'], ['ductn4/pm2', 'latest', 'efd577a4ff6b', '12 days ago', '156MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/web-dashboard-latest', 'latest', '1716ae765ee6', '12 days ago', '188MB'], ['npb-test', 'latest', '9452f53960ae', '12 days ago', '170MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/vinivialive-social-latest', 'latest', '1b7a0cf5fdd9', '2 weeks ago', '446MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', 'vinivialive-social-latest', '746313c3b4c6', '2 weeks ago', '446MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', 'vinivialive-shopping-latest', '723c040bdc31', '2 weeks ago', '446MB'], ['ductn4/mewcloud', 'latest', 'ee9db83b0320', '2 weeks ago', '164MB'], ['vinso-test', 'latest', '51c81d264b8d', '3 weeks ago', '446MB'], ['mongo', '5.0.3', 'fefd78e9381a', '4 weeks ago', '699MB'], ['keymetrics/pm2', '15-alpine', '27a106a2a474', '5 months ago', '148MB'], ['gcr.io/k8s-minikube/kicbase', 'v0.0.22', 'bcd131522525', '6 months ago', '1.09GB'], ['node', '15-alpine', '75631da67663', '7 months ago', '112MB'], ['postgres', '11.5-alpine', 'da01ecfbabe1', '2 years ago', '71.8MB']] ```

Ok, tiếp tục tách riêng trường tên và thông tin tương ứng của các trường:

output = [
 ...
]

headers, rows = output[0], output[1:]
Output ```bash # This is headers ['REPOSITORY', 'TAG', 'IMAGE ID', 'CREATED', 'SIZE'] # This is rows [['ductn4/pharma-server-dev', 'latest', 'b3bcb3f3d042', '2 days ago', '288MB'], ['ductn4/pharma-server-test', 'latest', 'b279bfa64352', '2 days ago', '288MB'], ['ductn4/pharma-server', 'latest', '73a0a0737bec', '2 days ago', '288MB'], ['dev/django-prometheus-demo', 'latest', 'c9cdb14b3543', '3 days ago', '75.4MB'], ['ductn4/node', '15-alpine', '263ef415ed2e', '5 days ago', '118MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', 'web-ecom-latest', 'b751e9a2e8a0', '5 days ago', '552MB'], ['web-ecom-dev', 'latest', 'b5a529e54884', '7 days ago', '850MB'], ['prom/prometheus', 'latest', 'c10e9cbf22cd', '7 days ago', '194MB'], ['web-ecom-test', 'latest', '04d007b17e2b', '8 days ago', '2.18GB'], ['ductn4/pm2', '16-alpine', 'e6d2f5ea8099', '10 days ago', '158MB'], ['npb-test2', 'latest', '41d0ee7411fa', '11 days ago', '173MB'], ['ductn4/pm2', '15-alpine', 'efd577a4ff6b', '12 days ago', '156MB'], ['ductn4/pm2', 'latest', 'efd577a4ff6b', '12 days ago', '156MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/web-dashboard-latest', 'latest', '1716ae765ee6', '12 days ago', '188MB'], ['npb-test', 'latest', '9452f53960ae', '12 days ago', '170MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/vinivialive-social-latest', 'latest', '1b7a0cf5fdd9', '2 weeks ago', '446MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', 'vinivialive-social-latest', '746313c3b4c6', '2 weeks ago', '446MB'], ['071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', 'vinivialive-shopping-latest', '723c040bdc31', '2 weeks ago', '446MB'], ['ductn4/mewcloud', 'latest', 'ee9db83b0320', '2 weeks ago', '164MB'], ['vinso-test', 'latest', '51c81d264b8d', '3 weeks ago', '446MB'], ['mongo', '5.0.3', 'fefd78e9381a', '4 weeks ago', '699MB'], ['keymetrics/pm2', '15-alpine', '27a106a2a474', '5 months ago', '148MB'], ['gcr.io/k8s-minikube/kicbase', 'v0.0.22', 'bcd131522525', '6 months ago', '1.09GB'], ['node', '15-alpine', '75631da67663', '7 months ago', '112MB'], ['postgres', '11.5-alpine', 'da01ecfbabe1', '2 years ago', '71.8MB']] ```

Trông cũng hòm hòm nhưng mà chưa xong được :V. Sau đó, mình sẽ “merge” 2 mảng headersrows lại với nhau:

def pad_list(items, pad_to=10, pad_with=''):
  if len(items) >= pad_to:
    return items

  return items + [pad_with for i in range(0, pad_to - len(items))]


def namedtuplify(headers, rows):
  max_cols = len(headers)
  Row = namedtuple(
    'Row',
    [col_name.replace(' ', '') for col_name in headers]
  )
  rows = [Row(*pad_list(row, pad_to=max_cols)) for row in rows]

  return rows

Kết quả:

Output ```bash [Row(REPOSITORY='ductn4/pharma-server-dev', TAG='latest', IMAGEID='b3bcb3f3d042', CREATED='2 days ago', SIZE='288MB'), Row(REPOSITORY='ductn4/pharma-server-test', TAG='latest', IMAGEID='b279bfa64352', CREATED='2 days ago', SIZE='288MB'), Row(REPOSITORY='ductn4/pharma-server', TAG='latest', IMAGEID='73a0a0737bec', CREATED='2 days ago', SIZE='288MB'), Row(REPOSITORY='dev/django-prometheus-demo', TAG='latest', IMAGEID='c9cdb14b3543', CREATED='3 days ago', SIZE='75.4MB'), Row(REPOSITORY='ductn4/node', TAG='15-alpine', IMAGEID='263ef415ed2e', CREATED='5 days ago', SIZE='118MB'), Row(REPOSITORY='071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', TAG='web-ecom-latest', IMAGEID='b751e9a2e8a0', CREATED='5 days ago', SIZE='552MB'), Row(REPOSITORY='web-ecom-dev', TAG='latest', IMAGEID='b5a529e54884', CREATED='7 days ago', SIZE='850MB'), Row(REPOSITORY='prom/prometheus', TAG='latest', IMAGEID='c10e9cbf22cd', CREATED='7 days ago', SIZE='194MB'), Row(REPOSITORY='web-ecom-test', TAG='latest', IMAGEID='04d007b17e2b', CREATED='8 days ago', SIZE='2.18GB'), Row(REPOSITORY='ductn4/pm2', TAG='16-alpine', IMAGEID='e6d2f5ea8099', CREATED='10 days ago', SIZE='158MB'), Row(REPOSITORY='npb-test2', TAG='latest', IMAGEID='41d0ee7411fa', CREATED='11 days ago', SIZE='173MB'), Row(REPOSITORY='ductn4/pm2', TAG='15-alpine', IMAGEID='efd577a4ff6b', CREATED='12 days ago', SIZE='156MB'), Row(REPOSITORY='ductn4/pm2', TAG='latest', IMAGEID='efd577a4ff6b', CREATED='12 days ago', SIZE='156MB'), Row(REPOSITORY='071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/web-dashboard-latest', TAG='latest', IMAGEID='1716ae765ee6', CREATED='12 days ago', SIZE='188MB'), Row(REPOSITORY='npb-test', TAG='latest', IMAGEID='9452f53960ae', CREATED='12 days ago', SIZE='170MB'), Row(REPOSITORY='071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083/vinivialive-social-latest', TAG='latest', IMAGEID='1b7a0cf5fdd9', CREATED='2 weeks ago', SIZE='446MB'), Row(REPOSITORY='071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', TAG='vinivialive-social-latest', IMAGEID='746313c3b4c6', CREATED='2 weeks ago', SIZE='446MB'), Row(REPOSITORY='071800817092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/vin21083', TAG='vinivialive-shopping-latest', IMAGEID='723c040bdc31', CREATED='2 weeks ago', SIZE='446MB'), Row(REPOSITORY='ductn4/mewcloud', TAG='latest', IMAGEID='ee9db83b0320', CREATED='2 weeks ago', SIZE='164MB'), Row(REPOSITORY='vinso-test', TAG='latest', IMAGEID='51c81d264b8d', CREATED='3 weeks ago', SIZE='446MB'), Row(REPOSITORY='mongo', TAG='5.0.3', IMAGEID='fefd78e9381a', CREATED='4 weeks ago', SIZE='699MB'), Row(REPOSITORY='keymetrics/pm2', TAG='15-alpine', IMAGEID='27a106a2a474', CREATED='5 months ago', SIZE='148MB'), Row(REPOSITORY='gcr.io/k8s-minikube/kicbase', TAG='v0.0.22', IMAGEID='bcd131522525', CREATED='6 months ago', SIZE='1.09GB'), Row(REPOSITORY='node', TAG='15-alpine', IMAGEID='75631da67663', CREATED='7 months ago', SIZE='112MB'), Row(REPOSITORY='postgres', TAG='11.5-alpine', IMAGEID='da01ecfbabe1', CREATED='2 years ago', SIZE='71.8MB')] ```

Vậy là “xong” cái command docker images, tiếp đó mình sẽ viết function lọc ra các images có tag là <none>:

def untagged_images(rows=None):
  "List of image ids that are not tagged"
  rows = rows or get_docker_images()

  return [
    row.IMAGEID
    for row in rows if row.REPOSITORY == '<none>' or row.TAG == '<none>'
  ]

Cuối cùng, mình sẽ thực thi command docker rmi [IMAGE ID]:

image_ids = untagged_images()

if image_ids:
 print("Removing untagged images...")
 for image_id in image_ids:
  try:
   output = subprocess.check_output(['docker', 'rmi', image_id])
  except subprocess.CalledProcessError as e:
   print(e)
   sys.exit()
  print(output)

Ok vậy là xong cái tool, anh em có thể quan sát qua:

# FIX:

Done !!! Cảm ơn anh em đã đọc. Hy vọng cái tool nhỏ này sẽ giúp anh em lười lười như mình được phần nào và tiện hơn chút 😄 😄 😄.

References

 • https://stackoverflow.com/questions/35586900/how-to-check-if-a-docker-instance-is-running
 • https://stackoverflow.com/questions/48481138/call-docker-command-line-to-remove-all-containers-from-python
 • https://www.kite.com/python/docs/subprocess.check_output