Demo

Demo vài thứ linh tinh 💻 📷 🎹 🎧

1. Troll Crush

  • Hiệu ứng vui vui để tỏ tình 😁 🥰 😜

2. Green Rain

  • Tạo một ma trận nhìn ngầu ngầu từ chuỗi bit nhị phân [0, 1]
  • Các bạn có thể tham khảo source code ở đây.

3. Portfolio

  • Tạo 1 portfolio cá nhân bằng ReactJS
  • Các bạn có thể tham khảo source code

Connect with me:

ductnn.github.io ductnn | Twitter ductnn | LinkedIn ductnn | Instagram